Regulamin toru


 

 1. Korzystający z toru muszą mieć
  • Ukończone 18 lat
  • Prawo jazdy odpowiedniej kategorii
  • Polisę NW
  • Pojazd zarejestrowany z aktualnym badaniem technicznym i ważną polisą OC.
 2. Jazda po torze odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Każdy pojazd musi być asekurowany przez inny pojazd. Jazda w pojedynkę jest ZABRONIONA.
 4. Właściciel toru nie bierze odpowiedzialności za szkody rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez korzystającego z toru we własnych dobrach lub innych uczestników lub osoby trzecie.
 5. Korzystający z toru podpisują oświadczenie o własnej odpowiedzialności. Podpisanie w/w jest koniecznym warunkiem do jazdy po torze.
 6. Zabrania się przebywania na torze dzieci do lat 10-ciu, młodzież do lat 18-tu tylko pod opieką dorosłych.
 7. Osoby postronne obserwujące zmagania załóg zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności na całym terenie. Przebywanie na torze odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 8. Zakazuje się prowadzenia pojazdów mechanicznych będąc pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 9. Zakazuje się przebywania na torze po spożyciu napojów alkoholowych i innych środków odurzających.
 10. Zakazuje się palenia ognisk i tytoniu oprócz miejsc do tego wyznaczonych.*
 11. Zakazuje się wjazdu do okolicznych lasów i na pola uprawne.
 12. Każdy przebywający na torze zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 13. Zobowiązuje się osoby korzystające z toru do dbałości o porządek i naprawę ewentualnych zniszczeń.

 

* Obowiązuję przepisy przeciwpożarowe na terenie leśnym szczególnie w okresie suszy.

 

 

Dojazd na tor